Generalforsamling 2012

27/3-2012

Det innkalles til generalforsamling tirsdag 27. mars

Friluftsklubbens ellevte ordinære generalforsamling avholdes tirsdag 27. mars kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Tidemandsgaten 44, Oslo.

Dagsorden:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

2) Oppnevne ordstyrer, referent og tellekorps

3) Årsberetning 2011

4) Regnskap med revisors beretning

5) Budsjett 2012

6) Endringer i vedtektene *)

7) Innkomne saker

8) Valg. Det er valg på:

Formann (1 år)
To styremedlemmer (2 år)
Ett varamedlem (1 år)
Valgkomité, to personer (1 år)
Revisor (1 år)

9) Eventuelt / orienteringer

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomitéen, utarbeides av valgkomitéen. Alternative forslag kan fremsettes direkte overfor generalforsamlingen av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen.

Dersom noen ønsker å legge frem et forslag for generalforsamlingen, må dette være styret i hende innen 31. januar 2012.

Dokumentene kan fås utlevert av styret 14 dager før generalforsamlingen.

*) Innkommet forslag til endringer i vedtektene:

Vedtektene sier at

"Styret forvalter foreningens midler og står for den daglige drift." (§3),

"I tilfelle stemmelikhet innen styret, gir den fungerende leders stemme utslaget. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, deriblant lederen eller nestlederen er tilstede." (§4),

men §5 krever at

"Korrespondanse av forpliktende art som utgår fra foreningen skal være undertegnet av lederen og et annet styremedlem."

Dvs. at hvs lederen er midlertidig utilgjengelig for en lengre periode, kan nestlederen lede foreningen, men styret kan da ikke sende ut "Dokumenter av forpliktende art".

Det foreslås derfor at følgende to uavhengige endringer i §5, siste ledd, behandles på generalforsamlingen i 2012:

1. Slutten på setningen endres til " ... skal være undertegnet av to styremedlemmer, deriblant lederen eller nestlederen".

2. Begynnelsen på setningen endres til "Dokumenter som forplikter foreningen ..."

Turfakta

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>